Προσωπικά Δεδομένα

 Με την παρούσα Πολιτική, η Startline Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία εμπορίας ειδών ενδύσεως και υποδήσεως (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς»), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, ως μέρος της δέσμευσής της να είναι διαφανής, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα μέτρα που έχει λάβει για να τα διατηρεί ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας, σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι είμαστε
Startline Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία εμπορίας ειδών ενδύσεως και υποδήσεως ιδρύθηκε το 2012 και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες στο χώρο των αθλητικών ειδών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον η Startline Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία εμπορίας ειδών ενδύσεως και υποδήσεως ξεχωρίζει για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Το brand name που αντιπροσωπεύει κατέχει πρώτες θέσεις στη διεθνή αγορά. Για τις παρακάτω αναφερθείσες δραστηριότητες επεξεργασίας, η Startline Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Τα στοιχεία της Εταιρείας μας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω:

 Επωνυμία Startline Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία εμπορίας ειδών ενδύσεως και υποδήσεως
 Έδρα  23 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 14568
 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.  122411801000
 ΑΦΜ  800435292
 Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail/τηλέφωνο:  info@newbalance.gr / +30.210-8160085
 

Συλλογή & Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή όταν αγοράζετε προϊόντα από Εμάς ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας ενδέχεται Εμείς να συλλέγουμε πληροφορίες που σας αφορούν. Σημειώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών και υπό την προϋπόθεση ότι πάντα διαθέτουμε την απαιτούμενη γι’ αυτό νομική βάση. Ειδικότερα, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε, και διατηρούμε ενδέχεται να είναι, ανά περίπτωση, τα εξής:

 Τύπος δεδομένων  Σκοπός επεξεργασίας  Νομική βάση επεξεργασίας     
 Ονοματεπώνυμο, email, χώρα, περιοχή, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου  Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για ολοκλήρωση αγοράς προϊόντος  Εκτέλεση   σύμβασης          
 Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο   Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για εγγραφή χρήστη  Συγκατάθεση    
 Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο  Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για λήψη και διαχείριση παραπόνων προϊόντος  Συγκατάθεση   
 Ονοματεπώνυμο, email  Χρήση στοιχείων επικοινωνίας για προώθηση νέων προϊόντων  Συγκατάθεση   
 Ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, περιοχή πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο  Συλλογή και χρήση στοιχείων επικοινωνίας για εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου ή καταστήματος  Έννομο     συμφέρον         
 Ονοματεπώνυμο, email  Χρήση στοιχείων επικοινωνίας για προώθηση νέων προϊόντων  Συγκατάθεση   
 Cookies  Ορθή λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας μας, διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων (π.χ. bugs) και ασφάλεια ή διερεύνηση τυχόν απάτης ή άλλων παραβιάσεων των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας  Έννομο   συμφέρον         
 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την επίτευξη των ανωτέρω εννόμων συμφερόντων της, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας για τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη
Η Εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη/αποδέκτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, καθώς και τήρησης του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως: Γενική Ταχυδρομική (εταιρεία courier), Lighthouse Α.Ε (εταιρεία διαχείρισης πλατφόρμας e-shop της Εταιρείας), Τράπεζα Πειραιώς (διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών), Γουρζουλίδης Δ. και ΣΙΑ Ε.Ε (ΙΤ), Χιώτης Ν. Δημήτριος (λογιστικό γραφείο).

· Εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος,
· Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος,
· Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
· Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής,
· Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών,
· Εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
· Εταιρεία παροχής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ".
 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Σε περίπτωση που στο μέλλον δημιουργηθεί σχετική ανάγκη δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην άμεση ενημέρωσή σας, καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας
Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα σας και μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών συλλογής και επεξεργασίας τους, για διάστημα έως και 10 ετών, μετά την τελευταία σας αγορά κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

· Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της Εταιρείας από σχετική διάταξη νόμου.
· Για την χρήση ενώπιον κάθε ελεγκτικής αρχής στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
· Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
· Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
· Εφόσον υφίσταται διοικητική ή δικαστική διαφορά, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα δεδομένα σας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
· Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί, όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία μας μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας από τα έγγραφα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματά μας.

Περιγραφή των Δικαιωμάτων σας
Δικαίωμα πληροφόρησης/ ενημέρωσης
Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά σας.

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών, καθώς και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής
Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή δεν  υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι  απόλυτο δικαίωμα.  Ενδεχομένως να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσουμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω.

Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα επαναχρησιμοποιήσετε, να τα διαβιβάσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή,  χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεση.  

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, όπως αυτοματοποιημένων ατομικών λήψεων αποφάσεων,  υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@newbalance.gr.

Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων σας
Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@newbalance.gr αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Ασφάλεια και Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Παράπονα σε Εποπτική Αρχή
Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται από την Εταιρεία μας σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ή της εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους) για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση, ή επικοινωνήστε μαζί τους:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr 

Αλλαγές και Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Είναι πιθανόν να επανεξετάσουμε και να αναθεωρήσουμε την παρούσα πολιτική με σκοπό τη  συνεχή συμμόρφωσή μας με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και την υποστήριξη των δικαιωμάτων σου επί αυτών. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπo μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@newbalance.gr ή τηλεφωνείστε στο 210-8160085.

Παραπομπή σε άλλους χρήσιμους συνδέσμους
Όροι χρήσης ιστοσελίδας
Πολιτική Cookies, IP διευθύνσεις & Παρόμοιες Τεχνολογίες

Γλωσσάρι όρων GDPR
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για περισσότερα αναφορικά με τον νέο Κανονισμό μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ οποιασδήποτε ανάρτησης ή συνδέσμου στον παρόντα ιστότοπό μας και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από ή/και σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών σημάτων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των νόμιμων δικαιούχων αυτών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του www.newbalance.gr
 
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ
14.1 Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η σύμβαση πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και σχετικά με την κατάρτιση, την ερμηνεία ή την εκτέλεση σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

14.2 Για την Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών (δείτε περαιτέρω τη διεύθυνση του ιστοτόπου του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εξωδικαστική - Εναλλακτική επίλυση διαφορών http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/).

14.3 Για την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, o καταναλωτής που κατοικεί στην Ένωση μπορεί να απευθυνθεί σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος προτείνει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των σχετικών καταναλωτικών διαφορών (δείτε αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

14.4 Σημειώνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε καταναλωτές φυσικά πρόσωπα και αναφορικά με συναλλαγές τους με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

14.5 Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ του Ελληνικού κειμένου των Όρων και Προϋποθέσεων και της έκδοσης στα αγγλικά, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.
 
15. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω ακυρότητα ή έλλειψη εκτελεστότητας δε θα θίγει τις άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

16. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας για την πώληση αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς:

i) τους Όρους και Προϋποθέσεις,
ii) το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.newbalance.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

18. COOKIES
18.1. Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο newbalance.gr: Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.


18.2. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies καθώς και να τα απενεργοποιήσει πλήρως. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν ή απενεργοποιηθούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στο www.newbalance.gr. Για να δείτε τα cookies που χρησιμοποιεί ο διαδικτυακός τόπος www.newbalance.gr πατήστε ΕΔΩ.